ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 จำนวน 100 คน เรียงตามลำดับคะแนน

2. รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง การสอบรอบที่ 2 จำนวน 257 คน เรียงตามลำดับคะแนน

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ให้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ลงทะเบียนไม่ครบจำนวน 100 คน สสวท. จะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรอง การสอบรอบที่ 2 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามลำดับ
ไฟล์ประกาศรายชื่อ